Informacja
o administratorze danych i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Renata Sojka prowadząca działalność gospodarczą:

DOM RODZINY SOJKÓW 
Renata Sojka 
z siedzibą w Białce Tatrzańskiej,
NIP 736-149-32-69 REGON 380496430

2. Państwa dane osobowe w będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do: dokonywania rozliczeń, świadczenia usług oraz realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów i celów przetwarzania określonych w pkt 2. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do realizacji zleconych zadań. 
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych i które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Informujemy, iż maja Państwo prawo do: 
– dostępu do treści swoich danych osobowych, do żądania do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ich ograniczenia, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, 
– informacji dot. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
– informacji dot. celu zakresu i sposobu przetwarzania danych oraz od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze i jakie są źródła pozyskania tych danych, 
– informacji dot. udostępnienia Państwa danych a w szczególności informacji o odbiorcach którym dane te są udostępniane, 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 
7. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora, mailowo pod adresem:

renia.sojka@gmail.com

lub pisemnie na adres siedziby Administratora:

DOM RODZINY SOJKÓW 
ul. Środkowa 146 
34-405 Białka Tatrzańska